IIUM Repository

DR MUHAMMAD AMRULLAH DRS NASRUL

ASSISTANT PROFESSOR

CIVIL LAW DEPARTMENT

AHMAD IBRAHIM KULLIYYAH OF LAWS

COMMERCIAL LAW, EQUITY AND TRUST, PROBATE AND SUCCESSION LAW, MALAYSIAN LEGAL SYSTEM

PHD IN LAW, IIUM 2018 MCL, IIUM 2010 LLB (HONS) 2007

Profile Picture

Latest Additions

  1. Daud, Mohd Zaidi and Mat Hussin, Mohd Norhusairi and Drs Nasrul, Muhammad Amrullah (2021) Kelestarian hubungan kekeluargaan dalam kalangan muallaf menurut perancangan pembahagian harta. In: Mualaf lestari multietnik Malaysia. Penerbit Universiti Malaya, Malaysia, pp. 179-204. ISBN 978-967-488-197-9
  2. Nasrul, Muhammad Amrullah and Abdul Manaf, Zati Ilham and Syafril, Syafwendi and Fathurrohman, Moh (2021) An overview of the inheritance legal system in Malaysia and Indonesia: issues faced by both countries. Journal of Shariah Law Research, 6 (2). E-ISSN 2462-2230 (In Press)
  3. Md Said, Muhamad Helmi and Drs Nasrul, Muhammad Amrullah and Abdul Hak, Nora and Mohd Salim, Wan Noraini (2021) Muslim estate administration: the locus of Malaysian syariah court in Malaysia. International Journal of Islamic Thought, 19 (1). pp. 73-78. ISSN 2232-1314 E-ISSN 2289-6023
  4. Nasrul, Muhammad Amrullah and Md Said, Muhamad Helmi and Samah, Mahamatayuding (2021) Mediasi sebagai kaedah penyelesaian dalam pertikaian pentadbiran harta pusaka untuk Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia. In: Isu Kekeluargaan dan Undang-undang di Malaysia. UKM, Malaysia, pp. 74-87. ISBN 9789672388074